Project

General

Profile

Wiki » History » Version 18

Michal Stanke, 05/07/2020 02:52 PM

1 18 Michal Stanke
<p>h1. Help Desk {{>toc}} h2. Z&aacute;kladn&iacute; informace a n&aacute;vod na použ&iacute;v&aacute;n&iacute; tohoto webu (Redmine) h3. Př&iacute;stupov&aacute; pr&aacute;va a registrace * nastaven&iacute; př&iacute;stupov&yacute;ch pr&aacute;v je n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;: ** pro veřejn&eacute; projekty jsou dostupn&eacute; ve&scaron;ker&eacute; informace i neregistrovan&yacute;m uživatelům, tj. chcete-li nahl&eacute;dnout pod pokličku na&scaron;&iacute; pr&aacute;ce, nen&iacute; třeba se registrovat ** neveřejn&eacute; projekty sm&iacute; zobrazit pouze jejich př&iacute;m&iacute; &uacute;častn&iacute;ci * chcete-li se zapojit, je potřeba se zaregistrovat. O založen&iacute; &uacute;čtu budete informov&aacute;n&iacute; e-mailem: ** pro projekt OpenAlt z.s. a podř&iacute;zen&eacute; projekty použijte tuto &quot;registraci&quot;:http://www.openalt.org/registrace-redmine (dočasně nefunkčn&iacute;) ** pro ostatn&iacute; projekty zav&iacute;tejte na &quot;tuto str&aacute;nku&quot;:http://liberix.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi/ ** pokud nad &uacute;čast&iacute; v&aacute;h&aacute;te, nebo chcete konkr&eacute;tněj&scaron;&iacute; představu, zkuste se pod&iacute;vat na dosud &quot;nepřiřazen&eacute; &uacute;koly&quot;:http://ukoly.liberix.cz/issues?query_id=4 * pro změnu př&iacute;stupov&yacute;ch pr&aacute;v založte &uacute;kol (ide&aacute;lně přiřazen&yacute; někter&eacute;mu spr&aacute;vci projektu) h3. Přihl&aacute;&scaron;en&iacute; Pohl&eacute;dněte vpravo nahoru a klikněte na &quot;Přihl&aacute;&scaron;en&iacute;&quot; (m&aacute;te-li již vyř&iacute;zenu registraci ;-)).. &quot;v&iacute;ce &gt;&gt;&quot;:http://cs.wikibooks.org/wiki/Redmine#p.C5.99ihl.C3.A1.C5.A1en.C3.AD. h3. &Uacute;koly jsou kl&iacute;čov&yacute;m modulem každ&eacute;ho projektu. Z mnoha důvodů (efektivita, interoperabilita, evidence, pl&aacute;nov&aacute;n&iacute;,..) se snaž&iacute;me zachovat jednotn&yacute; př&iacute;stup pomoc&iacute; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch principů: * [[ukoly|zad&aacute;v&aacute;n&iacute; a ře&scaron;en&iacute; &uacute;kolů (tiketů) - workflow]] * uv&aacute;děn&iacute; požadovan&yacute;/předpokl&aacute;dan&yacute; term&iacute;n splněn&iacute; (je-li to jen trochu možn&eacute;) * zapisov&aacute;n&iacute;m i těch &uacute;kolů, kter&eacute; můžete vyře&scaron;it sami. Ano. Je to pr&aacute;ce nav&iacute;c a wopruz, ale: ** na takto zapsan&yacute; &uacute;kol se hůř zapom&iacute;n&aacute; ** poskytnete ostatn&iacute;m informaci, na čem pracujete nebo co jste již udělali * zaznamen&aacute;v&aacute;n&iacute; str&aacute;ven&eacute;ho času je ryze dobrovoln&eacute;, ale může poskytnout cenn&yacute; přehled jak v&aacute;m samotn&yacute;m, tak ostatn&iacute;m. Zvažte, zda je zad&aacute;n&iacute; č&iacute;sla takov&yacute;m zdržen&iacute;m.. ;-) h3. Ostatn&iacute; moduly Vět&scaron;ina projektů bude m&iacute;t povoleny je&scaron;tě dal&scaron;&iacute; moduly (např. wiki, diskuzn&iacute; f&oacute;rum apod.). Nepřijde-li v&aacute;m jejich použit&iacute; dostatečně intuitivn&iacute;, nebo chcete-li se dovědět v&iacute;c, pod&iacute;vejte se do &quot;uživatelsk&eacute; př&iacute;ručky&quot;:http://cs.wikibooks.org/wiki/Redmine h2. [[faq|Často kladen&eacute; ot&aacute;zky (FAQ)]] h2. V&iacute;te, že...? * .. lze vytv&aacute;řet &quot;hierarchii &uacute;kolů&quot;:http://cs.wikibooks.org/wiki/Redmine#definov.C3.A1n.C3.AD_souvzta.C5.BEnosti_.C3.BAkol.C5.AF? V praxi to může vypadat takto - #322 * .. lze vytv&aacute;řet &quot;uživatelsk&eacute; dotazy/filtry&quot;:http://cs.wikibooks.org/wiki/Redmine#definov.C3.A1n.C3.AD_a_spr.C3.A1va_u.C5.BEivatelsk.C3.BDch_dotaz.C5.AF, ty př&iacute;padně sd&iacute;let s ostatn&iacute;mi a to i např&iacute;č projekty? * .. tikety lze &quot;přejmenovat&quot;:http://cs.wikibooks.org/wiki/Redmine#aktualizace_.C3.BAkolu, ba dokonce &quot;přesouvat&quot;:http://cs.wikibooks.org/wiki/Redmine#p.C5.99esunut.C3.AD_.C3.BAkolu do jin&eacute;ho projektu? h2. [[RedmineNews|Zpr&aacute;vy ze světa Redmine]] h2. Pozn&aacute;mky k t&eacute;to implementaci Redmine (ukoly.openalt.org) * [[info|stručn&eacute; info]] * [[backup|z&aacute;lohov&aacute;n&iacute;]] * z&aacute;sahy, jejichž dopad přesahuje r&aacute;mec projektu (např. pov&yacute;&scaron;en&iacute; verze Redmine apod.) eviduj&iacute; spr&aacute;vci ve sd&iacute;len&eacute; Google Docs tabulce * [[gui|Vzhled]] - &uacute;prava v&yacute;choz&iacute;</p>